top of page

TEMAT

Wprowadzenie w tematykę konkursu

plik PDF do pobrania

Film: Wprowadzenie w tematykę konkursu

autor: Piotr Oleś OP

nagranie i montaż: Michał Szwed

Podziękowania dla Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu za umożliwienia realizacji nagrania.

Temat drugiej edycji Konkursu to „Miłość Ojca”.

 

Podstawą ujęcia oraz przedstawienia tego zagadnienia powinno być Pismo Święte, które ukazuje Boga Ojca (jedną z Osób Trójcy), Jego miłość, a także Boże ojcostwo w różnych jego odsłonach – ojcostwo Boga Stwórcy, Boga Izraela, Boga jako Ojca Jezusa Chrystusa, Boga jako Ojca wszystkich ludzi i indywidualnie każdego z nas.

Biblijne teksty, a także odwołania do Tradycji, będące inspiracją dla Uczestników, powinny być interpretowane w kluczu kultury chrześcijańskiej, oczywiście pozostającej w nieustannym dialogu ze światem niechrześcijańskim, ale jednocześnie świadomej tego, że to Bóg jest jej jedynym źródłem, a także szczytem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem, który przygotowaliśmy dla Uczestników w celu przybliżenia tematu Konkursu, a także z poniższymi zagadnieniami, które stanowią propozycję spojrzenia na niezwykle obszerny temat „Miłości Ojca”. Są to przede wszystkim inspiracje i oczywiście nie wyczerpują wszystkich ścieżek interpretacji tego tematu, stąd naturalnie odsyłamy Artystów do innych źródeł, wśród których w szczególności polecamy Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, teksty Ojców Kościoła, a także teksty papieskie.

BÓG JAKO ŹRÓDŁO WSZELKIEGO OJCOSTWA – Bóg Stworzyciel, który nie tylko daje życie swoim stworzeniom, ale w miłości to życie w nich podtrzymuje, potwierdzając ich wartość, godność (por. Rdz 1,1-31; 2,4-35; Iz 64,7);

BIBLIJNE OBRAZY OJCOSTWA – tożsamość ojca osadzona w Bożym ojcostwie, cechy ojców opisanych w Biblii jako przejawy ojcostwa Boga Ojca, np. Abraham jako ojciec wielu narodów przez wiarę (por. Rz 4,18), jako ten, który na słowo Boga wyszedł z Ur Chaldejskiego w nieznane (Rdz 12,1-8), a potem uczył swego syna zaufania do granic (por. Rdz 22,1-19);

BÓG JAKO MIŁUJĄCY OJCIEC NARODU WYBRANEGO – Bóg przyznający się do swojego ludu (por. Wj 4,22; Iz 63,16); Bóg, który przyciąga swoje dzieci ludzkimi więzami miłości, odwołuje się do ludzkiego doświadczenia bycia dzieckiem, by opowiedzieć o swojej miłości (por. Oz 11); obraz ojcostwa Bożego wyrażającego się m. in. w trosce, miłosierdziu i wierności mimo niewierności Jego ludu (por. Ez 16; Oz 11; Iz 1,2-3), Bóg Ojciec łączący w sobie cechy i ojca i matki, a także nieporównywalnie przekraczający swoją miłością ziemskich rodziców (por. Iz 49,14-15; 66,13);

OBJAWIENIE TAJEMNICY BOGA OJCA PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
Syn Boży staje się człowiekiem, Ten, który jest w łonie Ojca, przychodzi, by o Nim opowiedzieć ludziom, przywrócić im dostęp do Niego, a także pełnić wolę Ojca (por.):

 

- Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. (J 1,18);

 

- Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. (J 6,44-46);

 

- Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14,6-14);

 

- Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. (J 14,31);

 

- Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11,27);

 

- A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,41-42);

RELACJA JEZUSA (SYNA BOŻEGO) Z BOGIEM OJCEM - Jezus jako jedyny, umiłowany Syn Ojca (por. Mt 3,13-17; Łk 9,35); współistotność Syna z Ojcem  (Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu…, por. J 10,30); bliskość między Jezusem a Bogiem Ojcem zaobserwowana przez uczniów, czułość wyrażona w zwrocie Abba (por. J 2,16; J 11,41; Mt 11,25; Łk 22,42; Mk 14,36); św. Józef jako ten, który nie przysłonił Ojca, ale którego troskliwa obecność przygotowała Jezusa do publicznej działalności i wypełniania woli Boga (Łk 2,1-7.41-52);

 

 

„OJCIEC MÓJ I OJCIEC WASZ”  (por. J 20,17) - choć relacja Jezusa, Syna Bożego, z Ojcem jest jedyna i szczególna, to jednak dzięki Chrystusowi każdy człowiek może przylgnąć do Boga Ojca przez wiarę, Jezus jest bramą i drogą do Ojca (por. Mt 5,48; 6,8; 7,7-11; Łk 11,13);

 

- Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym (Ef 1,3-6);

 

- modlitwa „Ojcze nasz” jako szczególny tekst opisujący relację Boga Ojca wobec nas, Jego przybranych dzieci (por. Mt 6,9-13; KKK 2759-2865);

 

- życie człowieka jako powrót do domu Ojca (por. J 14,1-6);

 

MIŁOŚĆ OJCA W PRZYPOWIEŚCIACH – przypowieść o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32), przypowieść o uczcie (por. Mt 22,1-14), przypowieść o dwóch synach (por. Mt 21, 28-32), przypowieść o przewrotnych rolnikach (por. Mt 21,33-43).

 

Wszystkie cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wydanie piąte, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000.

bottom of page